Vaccinatiedoden

DEC 24, 2021

De Pfizer Papers: eerste elf vaccinatieweken 1.223 meldingen van overlijden

 
dec 24, 2021

De rechter moest er aan te pas komen om de Food and Drug Administration (FDA), vergelijkbaar met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), te dwingen de veiligheidsonderzoeken van Pfizer vrij te geven. Afgelopen november werd de eerste serie documenten openbaar toegankelijk. De belangrijkste vraag: waarom waren 1.223 meldingen van overlijden in de eerste elf weken vaccineren niet voldoende reden om de vaccinatiecampagne direct stil te leggen? In dat korte tijdsbestek kwamen bovendien meer dan vierhonderd verschillende, ernstige bijwerkingen naar voren. Zijn deze wel gemeld aan de overheden? En waarom staan deze bijwerkingen niet in de patiëntenfolder?

De Amerikaanse nonprofit-organisatie PHMPT (Public Health and Medical Professionals for Transparency), bestaande uit wetenschappers, medici en journalisten, heeft als speerpunt om informatie boven tafel te krijgen over de COVID-19 vaccins, zodat onafhankelijk onderzoek kan plaatsvinden. PHMPT had met name interesse in het onderzoek verricht door Pfizer zelf.
De beheerder van deze onderzoeksrapporten, de Food and Drug Administration (FDA, het Amerikaanse RIVM), wilde deze echter niet vrijgeven. Wat zich ontvouwde was de bijzondere situatie waarbij de FDA, die als doel heeft om te waken over de volksgezondheid, met hand en tand de bedrijfsgeheimen van farmaceutische reus Pfizer bewaakte. Om dit te kunnen begrijpen is het goed om te weten dat de FDA voor 46% wordt gefinancierd uit zogenaamde user fees van bedrijven die een licentie voor hun medicijn of product aanvragen. De beoordelaar van het product wordt betaald door de fabrikant van het product,

De beoordelaar van het product
wordt betaald door de fabrikant van het product

 

Weglakken informatie 

De rechter moest er aan te pas komen. PHMPT deed met succes een beroep op de Freedom of Informations Act (een soort WOB), waarna de FDA gedwongen werd om de onderzoeksrapporten openbaar te maken. Het bleek een Pyrrusoverwinning: de FDA hoeft elke maand maar 500 pagina’s vrij te geven van de 360.000 pagina’s, zodat de laatste documenten pas over 55 jaar gepubliceerd zullen worden. Als opgegeven reden voor dit tergend langzame tempo is dat de FDA voldoende tijd zou moeten krijgen om vertrouwelijke of concurrentiegevoelige informatie onleesbaar te maken door deze weg te lakken. Let wel, het kostte de FDA geen moeite om al deze pagina’s in enkele maanden door te spitten om een noodvergunning af te geven. De weggelakte data maken het interpreteren van de rapporten lastiger en een gedegen veiligheidsonderzoek daardoor een stuk ingewikkelder.
Het blijft een vreemde zaak: de Amerikaanse overheid roept de bevolking op om zich te laten vaccineren, maar doet er vervolgens alles aan om cruciale informatie over de veiligheid van de vaccins, achter te houden. Zou er een verband zijn met de non-disclosure clausule van de wurgcontracten die Pfizer met de nationale overheden afsloot?

Wat valt er wel af te leiden uit de documenten die afgelopen maand zijn vrijgekomen? De Nieuw-Zeelandse statisticus Guy Hatchard wees in zijn ingezonden brief aan de Daily Telegraph al op de grote variëteit aan bijwerkingen, waarvan het merendeel ernstig is. In document 5.3.6, tabel 7, pagina 16 staat een overzicht van bijwerkingen per ziektecategorie. Er zijn door Pfizer meldingen verzameld van mensen die na vaccinatie onder meer hersenvliesontsteking, multple sclerose of psoriasis hebben ontwikkeld. In de bijlage 1, pagina 30, van het PHMPT document is een lijst van alle bijwerkingen “of special interest” opgenomen, met ruim vierhonderd ernstige ziekten, allemaal in verband gebracht met het Pfzer vaccin.

Zijn de gezondheidszorgautoriteiten over de wereld, waaronder
ook het RIVM of het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
wel op de hoogte gebracht? Of de nationale overheden,
die miljoenen van deze vaccins hebben aangeschaft?

Wat wij ons in het kielzog van Hatchard afvragen is: wat heeft Pfizer met deze kennis gedaan? Zijn de gezondheidszorgautoriteiten over de wereld, waaronder ook het RIVM of het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wel op de hoogte gebracht? Of de nationale overheden, die miljoenen van deze vaccins hebben aangeschaft?

Publiek niet geïnformeerd

Wat we al wel kunnen stellen is dat het publiek, dat dringend gevraagd wordt om de vaccins te nemen, niet is geïnformeerd. Op de Rijksoverheid site of in de bijsluiter zal je tevergeefs zoeken naar deze grote variëteit aan ernstige bijwerkingen. We lijken af te stevenen op een herhaling van het schandaal rondom de vaccins tegen de Mexicaanse griep in 2009. Destijds bleek de fabrikant 3.000 meldingen van ernstige bijwerkingen te hebben achtergehouden voor het publiek.

Dan de aantallen meldingen: In een veelbesproken tabel (document 5.3.6, pagina 7, tabel 1.) is te lezen dat Pfizer in totaal 42.086 meldingen heeft ontvangen van bijwerkingen gedurende de eerste elf weken waarin de vaccins werden toegediend (11 december 2020 tot en met 28 februari 2021). Het gaat om een relatief korte periode; daar zullen geen lange termijn bijwerkingen bij zitten. Wat direct opvalt is dat drie maal zo veel vrouwen bijwerkingen ontwikkelden als mannen. Ook opvallend: meer dan een kwart van de bijwerkingen bleek niet voorbijgaand, maar nog steeds aanwezig bij het opstellen van het rapport op 30 april 2021.

Hoe zijn deze getallen op waarde te schatten? Een aantal van 42.086 meldingen klinkt als een enorm aantal, maar we weten niet precies hoeveel personen zijn gevaccineerd in de periode waarin deze bijwerkingen zijn verzameld, de FDA heeft dit cruciale gegeven weggelakt. Het zullen ongeveer 70 miljoen personen zijn geweest. Als dit aantal klopt zijn de 42.086 meldingen slechts bij 0,06% van het totaal aantal personen.

Berekening:

Op basis van de vaccintracker van de nieuwssite bloomberg.com valt af te leiden dat op 28 februari 2021 over heel de wereld ongeveer 258 vaccins waren toegediend. Iets meer dan de helft van de toegediende vaccins is van Pfizer geweest, althans in grote afzetgebieden als de VS en de EU. Het Pfizer vaccin bestaat uit twee prikken. Op 28 februari 2021 moeten dus in totaal ongeveer 70 miljoen mensen zijn gevaccineerd met het Pfizer vaccin.

Incomplete registratie

Pfizer heeft niet zelf de 42.086 meldingen geregistreerd, maar heeft deze verkregen uit verschillende bronnen, onder meer uit wetenschappelijke publicaties en via instituten die dit soort data verzamelen. Deze passieve vorm van registratie is verre van compleet. Bij zwangere vrouwen bijvoorbeeld, is om voor de hand liggende redenen de follow up van belang. Toch wist Pfizer bij slechts 34 van de 270 meldingen van bijwerkingen bij zwangere vrouwen wat de uitkomst was (daarbij 23 miskramen, 2 keer intra-uteriene (in de baarmoeder) vruchtdood, 2 keer overlijden kort na de geboorte).
De mate van onderrapportage blijft onbekend”, staat te lezen op pagina vijf van hetzelfde rapport. Pfizer gaat kennelijk zelf al uit van onderrapportage. Dit is ook wel te verwachten op grond van hun eigen registratiestudies en latere onderzoeken. Zo rapporteerden bij het onderzoek van Thomas et al 30,2% van de deelnemers in de vaccingroep bijwerkingen, honderd keer meer dan bij de passieve registratie van bijwerkingen. Het percentage ernstige bijwerkingen dat Thomas en zijn collega’s vonden was 0,6%.

Waarom heeft de FDA de vaccinatiecampagne niet meteen stilgelegd
nadat de eerste meldingen van overlijden binnenkwamen?

Helemaal onderaan in tabel 1. (document 5.3.6, pagina 7, tabel 1.) staat dat er 1.223 sterfgevallen in verband worden gebracht met het Covid-19 vaccin. Als de Pfizer vaccins onder een noodvergunning zijn toegediend, verwacht je extra scherpe controle. Waarom heeft de FDA de vaccinatiecampagne niet meteen stilgelegd nadat de eerste meldingen van overlijden binnenkwamen? Werden ze niet op de hoogte gesteld of hebben ze het laten passeren? Het wrange is dat de FDA begin vorige eeuw als toezichthouder is ingesteld nadat veertien kinderen waren overleden door een verontreinigd difterie vaccin. Veertien verloren levens waren destijds een nationaal schandaal en de directe aanleiding om beschermende wetgeving aan te nemen. Het waren andere tijden.

Wat kunnen we op dit moment over de eerste serie documenten zeggen? Dit zijn wat ons betreft de kernpunten:

  • Er is geen actief volg- en registratiebeleid om korte, middel en lange termijn bijwerkingen van de Covid-19 vaccins vast te leggen.
  • Pfizer verricht wel passief intern onderzoek naar de veiligheid van vaccins, maar deelt dat niet met onafhankelijke onderzoekers.
  • Ook de FDA lijkt er alles aan te doen om de bedrijfsgeheimen van Pfizer te bewaken, terwijl hun primaire taak de volksgezondheid is.
  • Opvallende bevindingen bij het Pfizer onderzoek, zoals het relatief hoge aantal bijwerkingen onder vrouwen, vereisen verder onderzoek.
  • Incomplete uitkomsten geven soms een zorgwekkend beeld, zoals bij de meldingen onder zwangere vrouwen. Een volledige registratie is van belang.
  • Er kwamen na elf weken vaccineren meer dan vierhonderd verschillende ernstige ziekten naar voren. Deze zijn mogelijk niet gemeld aan de autoriteiten.
  • De patiëntenfolder geeft een fractie weer van de verschillende soorten ernstige bijwerkingen die in verband zijn gebracht met het vaccin.
  • De 1.223 sterfgevallen die in verband werden gebracht met het vaccin, zouden voldoende reden moeten zijn om de vaccinatiecampagne stil te leggen, maar dat is niet gebeurd.

Zorgelijke informatie

Alles bij elkaar zitten we na het bestuderen van de ‘Pfizer Papers’ met veel onduidelijkheden, maar ook met heel fundamentele vragen. Pfizer heeft geen actief volgsysteem, waardoor de registratie incompleet is en er een grote mate van onderrapportage ontstaat. Bij de meldingen die wel zijn binnengekomen is een oorzakelijk verband met het vaccin niet zeker. Verder onderzoek naar de soms opvallende bevindingen ontbreekt. Cruciale cijfers die een context zouden kunnen bieden, zoals het totaal aantal vaccins, zijn door de FDA niet vrijgegeven. We zitten in realtime aan te kijken tegen niets minder dan het grootste experiment dat ooit is uitgevoerd op de mensheid. Hoeveel zorgelijke informatie bevatten de overige 359.500 pagina’s? Sommige mensen zullen liever deze informatie afwachten voor ze hun prikafspraak maken.

Bron: Stichting Artsen Covid Collectief

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram